Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 900,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.bestnutrition.cz

I.

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují práva a povinnosti smluvních stran, a to prodávajícího RT profi invest s.r.o. a kupujícího, kdy tyto smluvní strany uzavírají kupní smlouvy na dálku prostřednictvím serveru www.bestnutrition.cz. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.bestnutrition.cz ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

2. Prodávající podniká na základě zápisu v obchodním rejstříku, IČO: 07932502, s místem podnikání Řadová 1116, 735 14 Orlová (zároveň doručovací adresa pro vrácení zásilek), se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3 130 00. Prodávající při své podnikatelské činnosti ve vztahu ke kupujícím podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekci a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Pokud je na straně kupujícího osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tj. spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran též ustanovením § 52 a násl., ustanoveními části osmé občanského zákoníku, především ust. § 588 a násl. zákona a ust. § 612 a násl. z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

4. Je-li na straně kupujícího osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VOP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

II.

1. Na základě objednávky kupujícího se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek níže uvedených v těchto VOP.

2. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, a hlavní charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží, která je včetně DPH. Přiložené fotografie jsou pouze ilustrativní a prodejce si vyhrazuje právo na jejich změnu. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny. Ke každé zásilce zboží bude přiložen daňový doklad - prodávající není plátcem DPH.

3. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na internetových stránkách, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu. Objednávka zboží představuje návrh kupní smlouvy. V objednávce kupující uvede především své údaje – identifikaci kupujícího, dále požadované zboží včetně kupní ceny a dále způsob požadovaného dodání objednaného zboží, jakož i místo – adresu kam má být zboží dodáno.

4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí. Provedením objednávky nebo registrace souhlasí se zařazením svého kontaktu do newsletteru. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VOP vázán.

5. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.

6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případná poskytnutá plnění.

7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do dvou měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky jakož i kupní smlouvy zaniká.

8.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je:

 

* buď zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo

 

* předá kupujícímu v provozovně, resp. pobočce prodávajícího, kde lze uskutečnit výdej zboží.

9. Pokud bude zboží kupujícímu zasláno poštou nebo prostřednictvím dopravce uhradí kupující poštovné či přepravné. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného či přepravného je uvedena níže a jeho výše je v závislosti na ceně objednaného zboží. Zasílá-li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

10. Doba expedice zboží je od 2 do 5 pracovních dnů (dle množství objednávaného zboží), od potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud by expedice zboží trvala déle než 5 pracovních dnů, bude o tom kupující vyrozuměn. V případě, že část zboží lze vyexpedovat dřív a kupující toto výslovně požaduje, lze objednávku rozdělit na dvě části a zboží dodat ve dvou částech.

11. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese místa dodání nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese pro dodání zásilky nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

12. Přebírá-li kupující zboží v pobočce prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v pobočce prodávajícího ve stanovené době určené prodávajícím, podle předchozí věty tohoto článku, a nesjedná-li si kupující s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.

13. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při jeho převzetí zaplatit kupní cenu, a to v hotovosti. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

14. Kupující je při dodávce zboží povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Při ceně objednaného zboží do 1999,- Kč, činí poštovné či přepravné 99,- Kč přes dopravce DPD, při ceně zboží od 2000,- Kč činí poštovné či přepravné 0,- Kč. Při ceně objednaného zboží do 1999,- Kč, činí poštovné či přepravné 90,- Kč přes dopravce ZASILKOVNA.CZ, při ceně zboží od 2000,- Kč činí poštovné či přepravné 0,- Kč. Při ceně objednaného zboží do 1899,- Kč, činí poštovné či přepravné 49,- Kč přes dopravce Česká pošta-BALÍKOVNA. Při ceně objednaného zboží do 1999,- Kč, činí poštovné či přepravné 90,- Kč přes dopravce Česká pošta-BALÍK DO RUKY, při ceně zboží od 2000,- Kč činí poštovné či přepravné 0,- Kč.

15. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

III.

1. Bylo-li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Kupující však není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

2. Kupující je povinen v případě odstoupení učinit písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a toto zaslat poštou na adresu prodávajícího uvedenou v článku I.odstavce 2. těchto VOP, případně doručit osobně. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

3. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

4. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma daňového dokladu. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

5.

Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o

* náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,

* o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce

6. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

IV.

1. Kupující je povinen dodané zboží po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

2. V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující na předávacím protokolu popis závady s odůvodněním nepřevzetí, aby prodávající byl oprávněn na přepravci žádat náhradu škody.

3.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, pokud:

* je dodáno v odpovídajícím množství, má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,

* odpovídá požadavkům právních předpisů, odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

4. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

5. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

6. Záruční doba na potravinářské zboží činí 8 dnů, záruční doba na jiné spotřební zboží či 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo připojeném návodu vyznačena lhůta k použití věci (zboží), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

8. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

9. Pokud kupující obdrží vadné či poškozené zboží je povinen vady obratem oznámit na emailové adrese bestnutrition@email.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 768 480, případně písemně na adresu prodávajícího nebo osobně v pobočce prodávajícího.

10. Oznámení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, množství, popis závady a návrh na způsob vyřízení reklamace.

11. Kupující je oprávněn v důsledku vady zboží uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměnu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

12. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zboží, které je reklamováno se vrací doporučeně na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve kupujícího, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím.

13. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna zboží.

V.

1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které mu poskytne kupující je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.

2. Žádné osobní údaje poskytnuté kupujícím nebudou předány třetí osobě s výjimkou obchodních partnerů zajišťujících platební styk a to vždy jen v rámci jedné konkrétní platby. Osobní údaje budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu. Data kupujícího nebudou poskytována reklamním, marketingovým ani jiným společnostem a budou tedy chráněna před zneužitím.

3. Kupující využíváním služeb internetového obchodu www.bestnutrition.cz dává souhlas se shromažďováním osobních údajů. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího. Kupující má kdykoliv právo žádat o zrušení registrace a vymazání osobních údajů z databáze.

 

V.

1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí VOP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

2. Ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, především ustanoveními občanského zákoníku.

 

Našim hlavním cílem je oslovit co nejširší skupinu lidí, kterým není lhostejný jejich způsob života a chtějí prožít plnohodnotný a zdraví život.

 

Výrobci

 

Každý výrobce, kterého jmenujeme: Weider, ABB, ALLMAX, AMINOSTAR, ATP, AXIS

LABS USA, BSN, CARNELABS, CYTOGEN, DYMATIZE, FIZOGEN, GASPARI NUTRITION, INNER

ARMOUR, INTERACTIVE, KOMPAVA, MEGA PRO, MET-RX, MILLENIUM SPORT TECHNOLOGIES,

MUSCLETECH, MVP, NANOX NUTRICEUTICALS, NUTREND, NUTREX, PENCO, PROMIL, PVL

NUTRIENS, RAINER NUTRITION, SCI-FIT, SPORTLABS, SVEN, SYTRAX,

TWINLAB, ULTIMATE NUTRITION, UNIVERLAS NUTRITION, VITALMAX, VPX

SPORT má samozřejmě celou svou řadu výrobků od proteinů, které se

dělí obsahově a váhově, sacharidy, gainery, spalovače, které můžeme

mít ve formě tobolek, kapslí či v pitné formě, speciální produkty,

kreatiny ve formě čistého monohydrátu, kre-alkalynu, creatinu ethyl esteru

či kre-alkatechu, které jsou ve formě kapslí, tobolek či prášku,

aminokyseliny, energetické nápoje, iontové nápoje na doplnění všech

potřebných vitamínů a iontů, kloubní výživa. Je možné zakoupit

i kulturistické rukavice, opasky, trháky. Nesmíme taky zapomenout na

proteinové tyčinky, gely, l-carnitinové tyčinky nebo energy tyčinky.

Náš sortiment

Jsme prodejcem všech možných a dostupných značek sportovní výživy,

které se na trhu nachází. V našem sortimentu najdete výrobky

prvotřídní kvality. Od českých, slovenských, amerických, anglických,

německých či belgických výrobců.

Co najdete v katalogu

Budete-li si prohlížet náš katalog výrobků na internetu, najdete zde vše

co nejen sportovec, ale i každý člověk, který se chce udržet zdravý a

fit, potřebuje. Vitamíny, minerály všech druhů, carnitin drinky, kreatiny,

proteiny, sacharidy, speciální produkty, tyčinky

a gely, spalovače ve všech různých formách, aminokyseliny, energetické

nápoje, iontové nápoje i dárkové šeky, kterým můžete udělat radost

svým blízkým.

 

 

2019 RT profi invest s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Kopírování nebo další publikování obsahu stránek je bez písemného souhlasu zakázáno.

bestnutrition Katalog internetových obchodů
Neváhejte nás kontaktovat
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz